Bernebibel

Bernebibel
Titel: Bernebibel
Bestelnr.: 9789089120298
Prijs : € 12,95
Vorige

Yn de Bernebibel steane 25 bibelferhalen śt it Alde en it Nije Testamint mei koarte teksten en grutte yllustraasjes. De ferhalen wurde ienfāldich en oansprekkend ferteld yn eigentiidske en op bern rjochte taal.
Mei de waarme en kleurrike yllustraasjes fan Marijke ten Cate - mei in protte details - fertelle se it ferhaal fan de skepping oant de dei dat Jezus weromkomme sil.
Ut it Alde Testamint komme nźst de bekende ferhalen oer de skepping en Noach ek minder bekende ferhalen oan bod, lykas it wer opbouwen fan de muorren fan Jeruzalem ūnder lieding fan Nehemia.
Ut it Nije Testamint is ūnder mear keazen foar de berte en it libben fan Jezus, Sacheüs, de reizen fan Paulus en de fisioenen fan Johannes.
De teksten binne skreaun troch seis betūfte berneboekeskriuwers. De Afūk soarge foar de oersetting.

De oarspronklike śtjefte yn it Nederlānsk, de Prentenbijbel, ferskynde foar it earst yn 2008 en kaam tagelyk ek śt yn it Dśtsk, en dźrnei yn it Frānsk en it Noarsk.